Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняВідділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті Кривому Розі. saksaganvo.dp.ua

Допрофільна підготовка

Затверджено 

рішенням педагогічної ради

від 26.03.2015р.

 

Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів

 

I. Загальні положення

 

1.1.Дане Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції профільного навчання в старшій школі, Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх закладах (наказ Міністерства освіти і науки № 312 від08.04.2009року).

1.2. Положення регламентує діяльність класів із поглибленим вивченням окремих предметів, які створюються у навчально- виховному комплексі

1.3. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів створюються з метою:

- виявлення і розвитку творчих здібностей учнів з певного навчального предмета чи освітньої галузі ;

- поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів;

- забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;

- виховання у школярів здатності до самостійного вибору та прийняття рішення, формування навичок самостійної, науково-дослідної роботи;

- задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів.

1.4. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів формуються в  закладі наприкінці навчального року (орієнтовно у травні) за наявності кваліфікованих спеціалістів (учителів, викладачів), відповідного програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

1.5. Рішення про формування класів із поглибленим вивчення одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою, враховуючи бажання учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють), і після погодження з відділом освіти Саксаганської районної у місті ради затверджується наказом директора.

1.6. При формуванні класів з поглибленим вивченням окремих  предметів враховувати загальний моніторинг навчальних досягнень учнів та моніторинг успішності з окремих предметів , який повинен бути не нижче 7 балів,  .

1.7. Класи з поглибленим вивчення окремих предметів формуються, у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) .

З окремих предметів можливе запровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

II. Порядок зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням окремих предметів

2.1. Зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на безконкурсній основі на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та практичного психолога.

2.2. Класи формуються з учнів певного класу . За наявності вільних місць до класів із поглибленим вивченням окремих предметів можуть прийматися учні з інших класів . У таких випадках береться до уваги: виконання учнем статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку,  участь учнів у відповідних гуртках, факультативах, олімпіадах тощо.

2.3. Наповнюваність класів із поглибленим вивченням окремих предметів встановлюється відповідно до чинного законодавства.

2.4. За учнями залишається право вільного переходу до класів, які працюють за навчальними планами і програмами рівня стандарту, згідно з поданою заявою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.5. У випадках, коли учні не засвоюють навчальну програму і мають за підсумками семестрового та річного оцінювання середній рівень рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиблено, та не більше чим з двох предметів інваріантної складової навчального плану згідно з рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального закладу може здійснюватися їх переведення до класів, які працюють за навчальними планами і програмами рівня стандарту.

III. Організація навчально-виховного процесу в класах із поглибленим вивченням окремих предметів

3.1. Навчально-виховний процес у класах із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

3.2. У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих предметів інваріантною складовою визначено обсяг часу на вивчення усіх обов’язкових навчальних предметів на рівні стандарту (або академічному рівні). Варіативною частиною передбачається додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, введення додаткових предметів, курсів за вибором, факультативів, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

3.3. Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується так: години інваріантної складової на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові години варіативної складової (усі або частина). Решта годин варіативної складової використовується на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо, з урахуванням інтересів учнів. При цьому можливий перерозподіл (до 15 відсотків) часу інваріантної складової на користь предмета (предметів), який (які) вивчається (вивчаються) поглиблено.

3.4. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Усі інші предмети в цих класах вивчаються за навчальними програмами загальноосвітніх класів (рівня стандарту або академічному).

3.5. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання; форми, методи і засоби навчання.

3.6. Для реалізації програм поглибленого вивчення предметів може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних установ, установ культури.

3.7. Навчання у класах із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на основі компетентісного підходу до організації навчального процесу, має особистісно зорієнтоване спрямування. У навчальному процесі поряд із традиційними широко використовуються інноваційні технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності учнів.

3.8. Гранично допустиме навантаження учнів у класах із поглибленим вивченням окремих предметів встановлюється в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та відповідними Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки України.

3.9. При поглибленому вивченні предметів класи поділяються на групи. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до загальних нормативів, встановлених для загальноосвітніх навчальних закладів.

3.10. Позакласна робота з учнями класів із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться з урахуванням всебічного розвитку особистості, специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення, профорієнтаційного спрямування (проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури).

3.11. Зміст і форми проведення навчальної практики узгоджуються зі змістом навчальних програм, що вивчаються поглиблено.

3.12. Бібліотека закладу, крім книг, передбачених для шкільних бібліотек, комплектується підручниками, довідковою і науково-популярною літературою, періодичними виданнями з урахуванням поглибленого вивчення певних предметів

3.13. Державна підсумкова атестація та оцінювання навчальних досягнень учнів, які навчаються за програмами поглибленого вивчення предметів, здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

IV. Фінансове забезпечення

4.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису закладу. Кошторис в основному формується за рахунок коштів відповідних (державного, місцевих) бюджетів. 

.

Директор КНВК № 35 « Імпульс»                                                               Р. Лисенко